Personalförsäkring

Personalförsäkring

Här beskrivs kort vad olika personalförsäkringar gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Kristerapi

Kristerapi till anställd som drabbas av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse i tjänsten.


Läkekostnad

Läkar- och sjukhusvård samt tandbehandling vid olycksfallsskada för personer som inte omfattas av svensk försäkringskassa.


Olycksfall

Ersättning vid plötslig, oförutsedd, ofrivillig yttre fysisk skada.


Tjänsteresa 

Definition av en tjänsteresa är att den ska vara betald och beordrad av arbetsgivaren. Försäkringen omfattar som regel följande moment:

Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, Invaliditets- & dödsfallsersättning, Skada på eller förlust av resgods, Resgodsförsening, Extrakostnader vid försening av allmänt färdmedel, Reseavbrott och ersättares resa, Överfall, Kidnappning, Avbeställningsskydd, Självriskreducering, Hyrbil, Personligt ansvar och rättsskydd, Kristerapi.


Överfall

Personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten då gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt