Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring

Här beskrivs kort vad olika Rättsskyddsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.


Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader, rättegångskostnader och motpartskostnader i tvist som prövas eller kan prövas som tvistemål i tingsrätt eller i statens va-nämnd, i mark- och miljödomstol enligt vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol i Sverige eller motsvarande instanser i övriga nordiska länder.


Rättsskydd Köp och försäljning av fastighet

Rättsskydd Miljö- och arbetsmiljöbrott

Rättsskydd Patentintrång

Fond & Försäkringshuset i Halland AB                                                      

Ätrastigen 5A                                                                  

311 38 Falkenberg                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Org.nr:  556869–0373 

Växeln: 0346-65 51 65

Mail: info@ffhuset.se


Copyright © All Rights Reserved

Vi innehar F-skatt